Kekexili

Kekexili: Mountain Patrol
von Lu Chuan
mit Duo Bujie, Zhang Lei, Qi Liang, Zhao Xueying, Ma Zhanlin
Volksrepublik China / Hongkong, China 2004 95’

Zusatzinformationen

Download Zusatzinformationen