Tokyo Monogatari

Tokyo Story
von Yasujiro Ozu
mit Chishu Ryu, Chieko Higashiyama, Setsuko Hara, Haruko Sugimur
Japan 1953 136’