Tokyo Monogatari

Tokyo Story
by Yasujiro Ozu
with Chishu Ryu, Chieko Higashiyama, Setsuko Hara, Haruko Sugimur
Japan 1953 136’