Hua Yan

Dazzling
von Xin Lee
mit Lala Wu, Ting Mei, Jinglei Xu, Xuebin Wang, Juan Li, Zongli Cui
Volksrepublik China 2001 84’

Weltvertrieb

All For New Film & Television Corp.

Zusatzinformationen

Download Zusatzinformationen