Shi qi sui de dan che

Beijing Bicycle
von Wang Xiao-shuai
mit Zhou Xun, Cui Lin, Li Bin, Gao Yuanyuan
Volksrepublik China / Frankreich 2000 113’

Weltvertrieb

Zusatzinformationen

Download Zusatzinformationen