Shi qi sui de dan che

Beijing Bicycle
by Wang Xiao-shuai
with Zhou Xun, Cui Lin, Li Bin, Gao Yuanyuan
People's Republic of China / France 2000 113’

Additional information

Download additional information