Xiu Xiu

Xiu Xiu The Sent-Down Girl
von Joan Chen
mit Lu Lu, Lopsang, Gao Jie, Lu Yue
USA 1997 100’