Xiu Xiu

Xiu Xiu The Sent-Down Girl
by Joan Chen
with Lu Lu, Lopsang, Gao Jie, Lu Yue
USA 1997 100’