Tai yang you er

The Sun Has Ears | Die Sonne kann hören
von Yim Ho
mit Zhang Yu, Yo Yong, Gao Qang, Ma Jingwu
Volksrepublik China 1995 100’