Tai yang you er

The Sun Has Ears | Die Sonne kann hören
by Yim Ho
with Zhang Yu, Yo Yong, Gao Qang, Ma Jingwu
People's Republic of China 1995 100’