Chinese Chocolate

von Yan Cui, Qi Chang
mit Diana Peng, Shirley Cui, Bo Z.Wang
Kanada 1995 99’