Taebaek Sanmaek

The Taebaek Mountains | Das Taebaek Gebirge
von Im Kwon Taek
mit Ahn Sung Ki, Kim Myung Gon, Kim Gap Soo, Oh Jung Hae
Südkorea 1994 168’