Taebaek Sanmaek

The Taebaek Mountains | Das Taebaek Gebirge
by Im Kwon Taek
with Ahn Sung Ki, Kim Myung Gon, Kim Gap Soo, Oh Jung Hae
South Korea 1994 168’