Machabbat beketi

The Love Station | Bahnhof der Liebe
von Talgat Temenov
mit Bajan Muchitdenova, Kuanychbek Adylov, Bopesch Shandaev
Kasachstan 1994 87’