Machabbat beketi

The Love Station | Bahnhof der Liebe
by Talgat Temenov
with Bajan Muchitdenova, Kuanychbek Adylov, Bopesch Shandaev
Kazakhstan 1994 87’