Hua pi zhi yinyang fawang

Painted Skin
von King Hu
mit Samo Hung, Adam Cheng, Joey Wong, Wu Ma
Hongkong 1992 95’

Weltvertrieb

Shu Kei's Creative Workshop