Hua pi zhi yinyang fawang

Painted Skin
by King Hu
with Samo Hung, Adam Cheng, Joey Wong, Wu Ma
Hong Kong 1992 95’

World sales

Shu Kei's Creative Workshop