Video

Producer: Qu Vivian / Cast: Yu Ailei, Wang Xuebing, Gwei Lun Mei / Director, Screenwriter: Diao Yinan / Cast: Liao Fan, Wang Jingchun, Ni Jingyang
Bai Ri Yan Huo | Black Coal, Thin Ice
Competition · Red Carpet · Feb 12, 2014

All Videos