Yogoto no yume

Träume der Nacht
by Mikio Naruse
with Sumiko Kurishima, Teruko Kojima, Tatsuo Saito
Japan 1933 64’