Umarete wa mita keredo

I Was Born, but... | Ich wurde geboren, aber...
by Ozu Yasujiro
with Saito Tatsuo, Yoshikawa Mitsuko
Japan 1932 92’