Shiro - The White

by Katsuyuki Hirano Japan 1999 118’