Tetsuo

by Shinya Tsukamoto
with Tomoro Taguchi, Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka
Japan 1990 67’