Ya pian zhan zheng

The Opium War | Der Opiumkrieg
by Xie Jin
with Bao Guoan, Lin Liankun, Lang Xiong
People’s Republic of China 1997 123’