Ya pian zhan zheng

The Opium War | Der Opiumkrieg
von Xie Jin
mit Bao Guoan, Lin Liankun, Lang Xiong
Volksrepublik China 1997 123’