Oh, xiangxue

Oh, Sweet Snow | Die Federtasche
by Wang Haowei
with Xue Bai, Zhuang Li, Tang Ye
People’s Republic of China 1989 85’