Zenshin shosetsuka

A Dedicated Life
by Kazua Hara
with Mitsuharu Inoue, Yutaka Haniya, Jakucho Setouchi
Japan 1994 157’