Zenshin shosetsuka

A Dedicated Life
von Kazua Hara
mit Mitsuharu Inoue, Yutaka Haniya, Jakucho Setouchi
Japan 1994 157’