Posledniye Kholoda

The Last Cold Days | Die letzten kalten Tage
by Bulat Kalymbetov,Bulat Iskakov
with K.Baranova, V.Gusev, N.Bekturov
Kazakhstan 1993 70’