Posledniye Kholoda

The Last Cold Days | Die letzten kalten Tage
von Bulat Kalymbetov,Bulat Iskakov
mit K.Baranova, V.Gusev, N.Bekturov
Kasachstan 1993 70’