Mama

by Zhang Yuan
with Qing Yan, Huang Haibo, Yu Shaokong, Pan Shaquan, Ma Zheng
People's Republic of China 1991 80’