Ningyo Sashichi Torimonocho Yoen Roku Shibijin

Nakagawa Nobuo: Dandy Sashichi Detective Story: Six Famous Beauties
von Nakagawa Nobuo
mit Wakayama Tomisaburo, Hibino Keiko, Sugiyama Kotaro
Japan 1956 75’

Zusatzinformationen

Download Zusatzinformationen