Ka la shi tiao gou

Cala, my Dog!
von Lu Xuechang
mit Gie You, Xia Yu, Ding Jiau, Li Bin
Volksrepublik China 2003 110’

Weltvertrieb

Celestial Pictures Ltd.