Rozina Sebranec

von Otakar Vávra Tschechoslowakei 1945