Po xiao shi fen

At Dawn | Bei Morgengrauen
von Sung Tsun-shou Taiwan 1960 92’