Hong xiguan

The New Legend Of Shaolin
von Wong Jing,Yuen Kai Hongkong 1993 94’