Texas Tenor: The Illinois Jacquet Story

von Arthur Elgort USA 1991 81’