PIA-Film Festival Tokio

von Shindo;T.Takehira,u.a.,T. Japan 1986