GWFF Best First Feature Award 2024: <i>Cu Li Kh&ocirc;ng Bao Giờ Kh&oacute;c</i> (<i>Cu Li Never Cries</i>) by Phạm Ngọc Lân – producer Nghiêm Quỳnh Trang, director Phạm Ngọc Lân, actor Nguyễn Thị Minh Châu

© Dirk Michael Deckbar / Berlinale 2024

Panorama · GWFF Best First Feature Award 2024

2024_0058

Go to gallery