Nasanu naka

Nicht blutsverwandt
by Mikio Naruse
with Shinyô Nara, Yukiko Tsukuba, Yoshiko Okada
Japan 1932 94’