Kanzashi

Ornamental Hairpin
by Shimizu Hiroshi
with Tanaka Kinuyo, Kawasaki Hiroko, Saito Tatsuo, Ryu Chishu, Himori Shinichi
Japan 1941 70’

Additional information

Download additional information