You Gou

Darkness Bride
by William Kwok Wai Lun
with Fang Jing, Wu Jian, Gao Fei
Hong Kong, China / Taiwan 2003 104’

World sales

Arclight Films

Additional information

Download additional information