Akibiyori

Late Autumn
by Yasujiro Ozu
with Setsuko Hara, Yoko Tsukasa, Chishu Ryu, Mariko Okada
Japan 1960 128’