I Love Beijing (Xiari nuanyangyang)

I Love Beijing
by Ning Ying
with YU Lei, ZUO Beitao, TAO Hong, GAI Yi
People's Republic of China 2000 82’