Dahua xiyou / daiwah saiyau

A Chinese Odyssey
by Jeff Lau Hong Kong 1995 116’