Lavanya preeti

Loving hearts | Der kleine Poet
by A.K. Bir
with Tarashankar Mishra, Aditi Bir, Lala Tendu Ratha
India 1993 82’