Ekspres Informatsia

Express-Information | Expreß-Information
by Eldar Schengelaja
with Zurab Kipshidze, Tamaz Khutsishvili, Nana Shonia
Georgia / Germany 1993 100’