Onova neschto

That Thing | Das gewisse Etwas
von Georgi Stojanov
mit Volko Kanev, Dobrinka Stankova, Meglena Karalambova, N.Shopov
Bulgarien 1991 89’

Weltvertrieb

Bulgariafilm