Karunam

Pathos
by Jayaraaj Raja Sekharan Nair India 2000