Berlinale: Programme


Johogoi Aiyy | God Johogoi

Feb 12, 2017 | Zhanna Skryabina, Pavel Chenianov

Feb 12, 2017Zhanna Skryabina, Pavel Chenianov

The producer and the protagonist of the film.

NATIVe Johogoi Aiyy | God Johogoi