Berlinale: Programme


Kanko no machi | Jubilation Street

Mitsuko Mito, Chiyo Nobu, Eijiro Tono

Kanko no machi | Jubilation Street

Forum

JPN 1944

by: Keisuke Kinoshita

Mitsuko Mito, Chiyo Nobu, Eijiro Tono


© 1944 Shochiku Co., Ltd.